Κατηγορία: Blog

  • Είστε εδώ:
  • Home
  • Category: "Blog"

Magento Status – State

Γιώργος Μητσούδης
20 Σεπτεμβρίου, 2019

Process Orders in Magento 2 – When a customer places an order on the one-step chekout page for products of any type, a sales order is automatically created in the database as a transient record to give an account of the transaction. […]

How can I find files that are bigger/smaller than x bytes?

Γιώργος Μητσούδης
15 Απριλίου, 2018

find . -type f -size +4096c to find files bigger than 4096 bytes. And : find . -type f -size -4096c to find files smaller than 4096 bytes. Notice the + and – difference after the size switch. The -size […]

The attribute ‘title’ is required but missing – Magento 2.2

Γιώργος Μητσούδης
13 Απριλίου, 2018

Dirty Solution Edit vendor/magento/framework/Acl/etc/acl_merged.xsd Find the line replace with

Magento 2 change admin password – phpmyadmin

Γιώργος Μητσούδης
6 Απριλίου, 2018

UPDATE admin_user SET admin_user.password = CONCAT(SHA2(‘xxxxxxxxpassword’, 256), ‘:xxxxxxxx:1’) WHERE admin_user.user_id = 1

blog-image

Magento ssh check version

Γιώργος Μητσούδης
5 Απριλίου, 2018

php bin/magento –version

Get Custom Attribute on Product List with Flat Catalog

Γιώργος Μητσούδης
4 Απριλίου, 2018

$_getMyAttr = $_product->getResource()->getAttribute(‘my_attribute’); // Get Value $attrTestValue = $_getMyAttr->getFrontend()->getValue($_product); // Get Label $attrTestLabel = $_getMyAttr->getStoreLabel(); Important Make sure “Visible on Product View Page on Front-end” and “Used in Product Listing” options under storefront Properties are set to Yes.

Plesk install yum issue

Γιώργος Μητσούδης
4 Απριλίου, 2018

Issue Execution failed. Command: autoinstaller Arguments: Array ( [0] => –select-product-id [1] => plesk [2] => –select-release-current [3] => –upgrade-installed-components ) Solution yum clean all rpmdb –rebuilddb yum update cd /etc/yum.repos.d/

Zip via ssh

Γιώργος Μητσούδης
2 Απριλίου, 2018

zip -r filename.zip foldername/

>

Ο Κόσμος Που Ζούμε